Zhang Huan II (Maquette), 2008-2009 (Photo by G. R. Christmas)'