Zhang Huan II, 2008-2009 (Photo by Kerry Ryan McFate)